Изработване на пазарен анализ

Както вече споменахме, тази услуга е особено подходяща за чужди фирми, възнамеряващи да започнат бизнес у нас или желаещи да разширят присъствието си на нашия пазар и нуждаещи се от конкретна, задълбочена и обективна информация, която да подпомогне вземането на стратегически решения отностно постигането на техните цели.

Пазарното проучване ще Ви спести ценно време и значителни средства. То е изцяло подчинено на Вашите конкретни нужди и изисквания и най – общо включва:

Встъпителна или обща част - информация за страната и нейните основни икономически показатели в последните пет години, както и прогноза за тяхното развитие в обозримо бъдеще.
Същинска част - подробна информация в цифри и факти за релевантните индустрии и сфери на дейност, включителнo SWOT анализ, обема и количественото изражение на пазара, придружени със съответните изводи, детайлен анализ на потенциалните клиенти и партньори на фирмата, информация за конкурентните продукти и техните цени, както и действащата нормативна база.
Заключителна част - препоръки за конкретни действия, направени въз основата на наличната информация и особеностите на съответния бранш и страна.