Изработване на бизнес план

Предназначението на тази услуга е да Ви помогне да демонстрирате пред Вашите ръководители, делови партньори и кредитори къде се намира фирмата в даден момент и да определите целта, до която искате тя да достигне за определен период от време. В плана подробно и аргументирано се описват етапите, стъпките и действията, които ще се предприемат за постигането на тази цел и необходимите за това сили и средства.

Същност

Бизнес планът представлява предварително определена линия на развитие, която фирмата следва и свежда до минимум факторите "неопределеност" и "случайност". Той представя, в синтезиран вид, всички фактори на пазарната среда, заобикаляща фирмата, които мениджърите трябва да имат предвид при вземането на решения относно развитието на нова дейност, продукт или услуга.


Структура

Анализ на пазарната среда, заобикаляща фирмата. Подробна информация за релевантните индустрии и сфери на дейност, обемно и количествено изражение на пазара, детайлен анализ на потенциалните клиенти и партньори, информация за конкурентните продукти и техните цени, действащата нормативната база.
Анализ и прогноза за необходимите Ви ресурси - материални и човешки.
• Определяне на таргетната група клиенти - местоположение, потенциал, особености. Тук или като отделна услуга, Ви предлагаме още и разработване на цялостна "Концепция за развитието на бизнес-отношенията Ви с даден ключов за Вас клиент".
• Определяне на целите, стоящи пред фирмата - продажби, пазарен дял, реализирана печалба, срокове.
Маркетингови дейности - презентации, промоции, рекламни материали, дистрибуция.
• Прогноза за приходите и разходите за определен период от време, очакван жизнен цикъл на продукта/услугата.